Anvisningar medicinsk forskning

VÅRA ANSÖKNINGSREGLER

MEDICINSK FORSKNING

 

 

ANSÖKNINGSREGLER FÖR ANSLAG TILL MEDICINSK FORSKNING

Anslag beviljas till forskning inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning.

 

Forskningen skall bedrivas vid en etablerad svensk forskningsinstitution. Sökanden skall vara disputerad. Bidrag beviljas inte till studie- eller kongressresor, anordnande av symposier eller till tryckningskostnader. Beviljat bidrag får inte användas för anställning av eller stipendier till doktorander, inte heller för att avlöna postdoc-medarbetare. Bidrag beviljas i storleksordningen 50.000–200.000 kronor, undantagsvis något högre.

 

År 2016 inkom 117 ansökningar, varav 18 utanför stiftelsens område. 99 bedömdes och anslag utgick till 43 av dem med belopp mellan 100.000 och 260.000 kronor. Totalt utdelades 7 miljoner kronor till medicinsk forskning.

 

Åhlén-stiftelsen delar ut anslag varje år. Ansökningstid 1 juli- 15 september.

Beslut om anslagsfördelning fattas av stiftelsens styrelse under november månad och besked lämnas till de sökande före årsskiftet.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM MEDEL TILL MEDICINSK FORSKNING

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Den som önskar komma i fråga vid fördelning av anslag till medicinsk forskning skall sända en ansökan till Åhlén-stiftelsen under adress: Åhlén-stiftelsen, c/o Handelsbanken Stiftelsetjänst, 106 70 Stockholm. Ansökningar tas emot under perioden 1 juli till 15 september.

 

Ansökan skall insändas i ett exemplar i pappersformat, vara adresserad till Åhlén-stiftelsen och vara undertecknad av sökanden.

 

Den skall innehålla:

  • namn på universitet och institution där forskningen skall bedrivas,
  • sökt belopp,
  • fullständig adress dit svar skall skickas (angiven på ansökans första sida),
  • kontaktuppgifter till sökande, mailadress och telefonnummer
  • sökandens CV (publikationslista; titeln på sökandens doktorsavhandling skall ingå),
  • redovisning av eventuella tidigare anslag från Åhlén-stiftelsen. Av redovisningen skall framgå hur anslaget kom till användning och vilka publicerade arbeten som anslaget bidragit till, där stiftelsen nämns under Acknowledgements (med angivande av tidskriftens namn, titel på arbetet, författarnamn och en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska),
  • beskrivning av det projekt för vilket anslag söks, inledd med en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska på ½–1 sida. Den utförliga forskningsplanen kan skrivas på svenska eller engelska, det skall framgå att projektet är godkänt av en etisk kommitté.
  • En presentation skall ingå av den forskningsgrupp, som deltar i det planerade projektet,
  • budgetplan, som visar kostnaderna för projektet med fullständig redovisning av andra anslag till detta, beviljade och sökta.Tidsplan för projektet skall anges.

 

Organisation som tidigare beviljats anslag från Åhlén-stiftelsen måste ha inlämnat redovisning för detta för att en ny ansökan skall behandlas.

Oadresserad, icke undertecknad eller på annat sätt ofullständig ansökan behandlas inte.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

REDOVISNING AV TIDIGARE BEVILJADE BIDRAG

 

Alla bidrag ska redovisas till Åhlén-stiftelsen, så snart som aktiviteten/projektet är klart.

Sökanden som tidigare beviljats bidrag från Åhlén-stiftelsen måste ha inlämnat redovisning för att en ny ansökan skall kunna behandlas.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Johan Petter Åhlén

1879 - 1939

ÅHLÉN- STIFTELSEN

 

 

KONTAKTA STIFTELSEN

Copyright: Åhlén-stiftelsen 2018

 

Senast uppdaterad: 12 februari 2018