Anvisningar medicinsk forskning

VÅRA ANSÖKNINGSREGLER

MEDICINSK FORSKNING

 

OBS! ANSÖKAN GÖRS MED WEBB-FORMULÄR + BANK-ID


Bidrag upp till 350 000 kr, undantagsvis något högre,

utdelas till forskning inom följande områden:


 • Parkinsons sjukdom
 • ALS
 • Psykoser, framför allt schizofreni och bipolär sjukdom
 • Demenssjukdomar
 • Missbruk och beroende, dock inte alkoholsjukdom
 • Perinatala hjärnskadorForskningen skall bedrivas i Sverige vid etablerad forskningsinstitution.

Bidrag beviljas endast till disputerade forskare.

Bidrag beviljas inte till utbildning, löner, resor, symposier eller kongresser.

Av detta följer, att stiftelsens medel är avsedda att bestrida kostnader för materiel och apparatur i samband med laborationer.

Någon gräns för hur länge bidrag kan ges till ett fortlöpande projekt finns inte.

Texten i ansökan skall skrivas på svenska eller engelska.


År 2022 inlämnades 81 medicinska ansökningar. 45 av dessa prioriterades till bidrag med belopp mellan 100 000 kr och 400 000 kr.
Totalt utdelades 10 565 000 kr.


Åhlén-stiftelsen delar ut bidrag varje år. Ansökningstid 1 juli- 15 september.

Beslut om anslagsfördelning fattas av stiftelsens styrelse under november månad och besked lämnas till de sökande före årsskiftet.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM MEDEL TILL MEDICINSK FORSKNING

Komplett ansökan, som skall lämnas via stiftelsens webb-formulär (se nedan), tas emot under perioden 1 juli till 15 september.

 

      Utöver formella uppgifter skall ansökan innehålla:

       Till webb-ansökan ska bilagor i pdf-format bifogas

 

 • CV för sökande och ev. medsökande
 • Avhandlingens titel, institution och handledare
 • Bibliografi innehållande originalartiklar upp till tio år med markering av de fem viktigaste publikationerna med relevans för ansökan.
 • Rapport beträffande ev. tidigare erhållna anslag, redogörelse för hur anslaget användes, publikation(er) som anslaget bidragit till och en helt kort populärvetenskaplig beskrivning på svenska av innehållet i var publikation. Saknas rapport från tidigare anslag behandlas ingen ny ansökan.
 • Titel på projektet och vid vilken institution och universitet projektet skall utföras.
 • Sökt belopp.
 • Projektbeskrivning på svenska eller engelska. Denna skall inledas med en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.
 • Godkännande av etisk kommitté skall anges, om så erfordras för projektet. Om inte detta är fallet, skall detta uttryckligen meddelas i ansökan.
 • Referenslista.
 • Presentation av de forskare som ingår i sökandes grupp
 • Tidsplan för projektets genomförande.
 • Budgetbeskrivning. Det skall framgå, att sökandens och medarbetares löner är säkrade under projekttiden. Kostnadsberäkning skall ingå och planen för finansiering. Sökta och medgivna anslag från andra bidragsgivare skall anges och vilka dessa är. Det skall tydligt framgå, vad det sökta anslaget är avsett att användas till inom projektet.

 

Sökande som tidigare beviljats anslag från Åhlén-stiftelsen måste ha inlämnat redovisning för detta för att en ny ansökan skall behandlas.

Ofullständig ansökan behandlas inte.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Ansökan kan endast göras via denna länk under perioden 1 juli- 15 september:

https://secure.webforum.com/handelsbankenstiftelsetjanst/issues/publicform/a82ec664-cdc2-49c2-96b3-8d655496baa5

Sökanden skall uppge personnummer och legitimera sig med egen BankID. Webformuläret stängs kl. 23:59 den 15/9.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

ÅTERRAPPORTERING AV TIDIGARE BEVILJADE BIDRAG (endast för medicinska ärenden)

Alla bidrag ska återrapporteras till Åhlén-stiftelsen, så snart som projektet är klart.

Innan ny ansökan kan lämnas måste tidigare beviljat bidrag vara återrapporterad.

OBS! All återrapportering skall göras via denna länk:

https://secure.webforum.com/handelsbankenstiftelsetjanst/issues/publicform/71b85cf4-34e2-4bef-9022-b276ef0adc61

______________________________________________________________________________________________________________________

Johan Petter Åhlén

1879 - 1939