Anvisningar övriga ansökningar

VÅRA ANSÖKNINGSREGLER

 

ANSÖKNINGSREGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER


OBS! Stiftelsen ger inte bidrag till enskilda personer eller företag. Inte heller till studie-/utlandsresor

OBS! Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas

Därför är det väldigt viktigt att ni som tänker söka bidrag mycket noga läser igenom ansökningsreglerna nedan och följer dessa.
Våra handläggare får tyvärr hantera icke kompletta ansökningar som måste avvisas för att ansökan inte är tillräckligt noggrant gjord.
En bra och genomarbetad ansökan är mycket lättare att bedöma och därmed bevilja. Lämna därför inte in ansökan i "sista minuten"

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Stiftelsen har två ansökningsperioder:

1/12- 31/1 enbart för direkta kostnader för barn- ungdomsläger sommar/höst (1/5- 30/11).
Vi kan då även bevilja kostnader för gruppläger sommar/höst för vuxna funktionshindrade utan egen försörjningsförmåga samt andra utsatta grupper (t.ex. hemlösa)

 

1/7- 15/9: Alla övriga ansökningar om verksamheter som påbörjas från och med 1/12 samma år.
Även kostnader för vinter/vårläger (1/12- 30/4) sökes då. För mer information, se nedan:

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

OBSERVERA ATT:

Bidrag beviljas inte till enskilda personer eller företag.

Åhlén-stiftelsen beviljar inte bidrag för finansiering av studier på någon nivå.

Bidrag lämnas inte till studie- eller utlandsresor, oavsett resans syfte.

Institutioner med landsting eller kommun som huvudman kan inte beviljas bidrag.

Bidrag för aktiviteter utanför Sveriges gränser beviljas inte. Bidrag utgår inte heller för inbjudande av utländska deltagare till aktiviteter arrangerade här.

Skolor, oavsett pedagogisk inriktning eller stadium, beviljas inte bidrag.

 

Vid fördelning av bidrag till föreningar och organisationer prioriterar Åhlén-stiftelsen att ge bidrag till ändamål som kommer barn och ungdomar och deras familjer till godo.

Då ansökan avser ändamål direkt riktade till grupper av personer äldre än 18 år, kommer främst verksamhet med eller för hemlösa i fråga, men det kan även gälla andra socialt utsatta grupper, t.ex. vuxna funktionshindrade utan egen försörjningsförmåga.

 

Bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet inom sektorn barns eller ungdomars vård och fostran lämnas i huvudsak till begränsade punktinsatser. Ansökningar skall alltså avse ett specificerat ändamål.

 

Det är viktigt att inte enbart söka bidrag från Åhlén-stiftelsen, om det inte rör sig om små belopp 10-20´. Detta för att vår stiftelse ogärna är ensam givare, Vi har många sökanden och försöker hjälpa så många vi kan.

 

Flertalet beviljade bidrag är i storleksordningen 10.000–100.000 kronor. Stiftelsen kan inte binda sig för att ge bidrag i mer än ett år i taget.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Ansökan kan endast göras via denna länk:

https://secure.webforum.com/handelsbankenstiftelsetjanst/issues/publicform/54d1ebf2-40eb-4b29-81a0-65bc62414e6b

OBS! Den företrädare som gör ansökan ska ingå i styrelsen och/eller ingå i ledningen. Dennes roll ska framgå av verksamhetsberättelse och/eller hemsida.

Ombud får inte användas. Sökanden ska ange sin roll i föreningen/organisationen, uppge personnummer, kontaktuppgifter och legitimera sig med egen BankID.

 

Ansökningsperiod: 1 december- 31 januari:

För ansökningar om bidrag till sommar- & höstläger. (perioden 1/5- 30/11) Främst för barn/ungdomar, men även för gruppläger för vuxna funktionshindrade deltagare utan egen försörjningsförmåga, samt för andra utsatta grupper t.ex hemlösa.

 

Ansökningsperiod: 1 juli- 15 september:

Alla övriga ansökningar om bidrag till föreningar och organisationer. Verksamheten/ projekten ska börja efter 1/12 samma år.
Bidrag ska då även sökas för läger under vinter/vår (perioden 1/12- 30/4).

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Till webb-ansökan ska bilagor i pdf-format bifogas

 

     Ansökan ska innehålla:

 • Sökandens e-postadress (dit svar skall skickas) och postadress,
 • Organisationsnummer,
 • Uppgifter om det ändamål som bidrag söks för,
 • Sökt belopp mm,
 • Uppgifter om den person i organisationen som lämnar ansökan med kontaktuppgifter,
 • Stadgar för organisationen
 • Verksamhetsberättelse, den senaste fastställda som skall vara undertecknad av styrelsen
 • Ekonomiskt bokslut, detaljerad med balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse som skall vara undertecknad av revisorn
 • Information om under vilken tidsperiod som den verksamhet för vilken bidrag söks planeras att pågå
 • Budget, detaljerad, som visar alla kostnader och intäkter för den planerade verksamheten
 • Fullständig redovisning av andra bidrag, beviljade och sökta
 • Organisation som tidigare beviljats anslag från Åhlén-stiftelsen måste ha inlämnat redovisning för detta för att en ny ansökan skall behandlas.
 • Ansökan som inte inkommer komplett via Handelsbankens stiftelsetjänst webb-ansökan inom ansökningstiderna kommer inte att behandlas.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

ÅTERRAPPORTERING AV TIDIGARE BEVILJADE BIDRAG - (ej för medicinska ärenden)

Alla bidrag ska återrapporteras till Åhlén-stiftelsen, så snart som aktiviteten/projektet är slutförda dock senast 12 månader efter att de har bevilats.

Organisation som tidigare beviljats bidrag från Åhlén-stiftelsen måste ha lämnat in återrapportering senast 14 dagar före sista ansökningsdag, för att en ny ansökan skall kunna behandlas.

OBS! All återrapportering skall göras via denna länk:

https://secure.webforum.com/handelsbankenstiftelsetjanst/issues/publicform/8f2f965a-d5d0-4056-bdd5-f35a127dc72d

______________________________________________________________________________________________________________________

 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR:

 

Vår verksamhet/projekt påbörjas i september. Kan vi söka bidrag 1/7- 15/9?

Nej, ni måste lämna en ansökan för era aktiviter året före 1/7- 15/9. Gäller det läger under perioden 1/5- 30/11 ska bidrag sökas under perioden 1/12- 31/1.


Vi sökte och fick bidrag i våras. Måste vi återrapportera det innan höstens ansökan lämnas in?

Om verksamheten är genomförd måste den återrapporteras innan höstens ansökan lämnas in. Men om den inte är genomförd så lämnas återrapporteringen in så snart som den har genomförts. Dock senast 15/4 året efter.

Vi sökte och fick bidrag i höstas. Måste vi återrapportera det innan vårens ansökan lämnas in?

Om verksamheten är genomförd måste den återrapporteras innan vårens ansökan lämnas in. Men om den inte är genomförd så lämnas återrapporteringen in så snart som den har genomförts. Dock senast 15/12 året efter.


Kan vi söka på hösten både för aktiviteter på våren och för sommarläger?

Nej, ni måste lämna en ansökan på hösten för era aktiviter på våren (till 30/4) och en ansökan i vinter för sommarläger. Se ansökningstider ovan.

 

Vi behöver rusta upp våra lokaler inför sommarlägret. Hur gör vi då?

Ni söker på hösten för renoveringskostnaderna och på vintern för de direkta kostnaderna för lägret.

 

Kan vi söka anslag för att kunna producera en barnbok?

Nej, det kan ni inte. Våra anslag måste gå direkt till vård av/utbildning för barn/ungdomar. Se ovan.

 

Kan vi söka medel för ett ungdomsläger i Danmark?

Nej, vi beviljar bara medel till aktiviteter och läger som sker i Sverige.

 

Kan vi söka medel för att bjuda in ungdomar från andra länder till läger som anordnas i Sverige?

Nej, vi beviljar bara medel som kommer barn och ungdomar som lever i Sverige till del.

 

Vi vill anordna ett läger under hösten kommande år. När ska vi söka anslag?

Ni ska söka under ansökningstiden för sommarläger 1/12-31/1. Bara läger under vintern/våren (15/12- 30/4) ska sökas på hösten (ansökningstid: 1/7-15/9)

 

Vi vill anordna ett läger på våren. När söker vi då?

Om lägret börjar från 1/5 eller senare, så söker ni under perioden 1/12- 31/1. Om lägret börjar tidigare måste ni lämna ansökan 1/7- 15/9.


Vi vill investera i vår anläggning för vår sommarlägerverksamhet. När söker vi då?

Eftersom vårens ansökningar är enbart för direkta kostnader för sommar/höstläger, så söker ni bidrag för sådana under höstens ansökningsperiod.

______________________________________________________________________________________________________________________

Johan Petter Åhlén

1879 - 1939

ÅHLÉN- STIFTELSENCopyright: Åhlén-stiftelsen 2020

 

Senast uppdaterad: 4 juni 2020

KONTAKTA STIFTELSEN

Stiftelsen har ingen postadress då all kommunikation med stiftelsen skall gå via webb-formulär eller e-post