Anvisningar övriga ansökningar

VÅRA ANSÖKNINGSREGLER

 

ANSÖKNINGSREGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER


OBSERVERA ATT:

Bidrag beviljas inte:.

 • till enskilda personer, företag eller vinstdrivande ekonomiska föreningar.
 • för någon typ av studier.
 • till studie- eller utlandsresor, oavsett syfte.
 • till institutioner med staten, region eller kommun som huvudman
 • för aktiviteter utanför Sverige.
 • för inbjudan av utländska deltagare till aktiviteter i Sverige.
 • till skolor oavsett pedagogisk inriktning eller stadium.
 • till politiska partier/förbund eller för religös verksamhet

 

NYHET: Bidrag som beviljats, men där den planerade aktiviteten av olika anledningar inte kommer att genomföras, ska inte rekvireras. Meddela er handläggare vid stiftelsen snarast om så blir fallet.


NYHET: Om ett bidrag redan har rekvirerats men den planerade aktiviteten av olika anledningar inte kan/kommer att genomföras innebär det att mottagaren omedelbart är återbetalningsskyldig för det rekvirerade beloppet. Meddela er handläggare vid stiftelsen snarast.
Om en del av det rekvirerade beloppet inte utnyttjas av mottagaren gäller samma regel.
Åhlén-stiftelsens Bankgiro är: 545-8229.


Därför är det mycket viktigt att ni som tänker söka bidrag mycket noga läser igenom ansökningsreglerna nedan och följer dessa.
Våra handläggare får tyvärr hantera icke kompletta ansökningar som måste avvisas för att ansökan inte är tillräckligt noggrant gjord.
En bra och genomarbetad ansökan är mycket lättare att bedöma och därmed bevilja. Lämna därför in er ansökan i god tid.
______________________________________________________________________________________________________________________

 

Stiftelsen har två ansökningsperioder:

1/12- 31/1 enbart för direkta kostnader för barn- ungdomsläger sommar/höst (1/5- 30/11).
Vi kan då även bevilja kostnader för gruppläger sommar/höst för vuxna funktionshindrade utan egen försörjningsförmåga samt andra utsatta grupper (t.ex. hemlösa)

 

1/7- 15/9: Alla övriga ansökningar om verksamheter som påbörjas från och med 1/12 samma år.
Även kostnader för vinter/vårläger (1/12- 30/4) sökes då. För mer information, se nedan:

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Vid fördelning av bidrag till föreningar och organisationer prioriterar Åhlén-stiftelsen att ge bidrag till ändamål som kommer barn och ungdomar och deras familjer till godo.

Då ansökan avser ändamål direkt riktade till grupper av personer äldre än 18 år, kommer främst verksamhet med eller för hemlösa i fråga, men det kan även gälla andra socialt utsatta grupper, t.ex. vuxna funktionshindrade utan egen försörjningsförmåga.

 

Bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet inom sektorn barns eller ungdomars vård och fostran lämnas i huvudsak till begränsade punktinsatser. Ansökningar skall alltså avse ett specificerat ändamål.

 

Det är viktigt att inte enbart söka bidrag från Åhlén-stiftelsen, om det inte rör sig om små belopp upp till max 30´. Detta för att vår stiftelse ogärna är ensam givare, Vi har många sökanden och försöker hjälpa så många vi kan.

 

Flertalet beviljade bidrag är i storleksordningen 10.000–100.000 kronor. Stiftelsen kan inte binda sig för att ge bidrag i mer än ett år i taget.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Ansökan kan endast göras via denna länk:

https://secure.webforum.com/handelsbankenstiftelsetjanst/issues/publicform/54d1ebf2-40eb-4b29-81a0-65bc62414e6b


OBS!
Den företrädare som gör ansökan ska ingå i styrelsen och/eller ingå i ledningen. Dennes roll ska framgå av verksamhetsberättelse och/eller hemsida.

Ombud får inte användas. Sökanden ska ange sin roll i föreningen/organisationen, uppge personnummer, kontaktuppgifter och legitimera sig med egen BankID.

 

Ansökningsperiod: 1 december- 31 januari:

För ansökningar om bidrag till sommar- & höstläger. (perioden 1/5- 30/11) Främst för barn/ungdomar, men även för gruppläger för vuxna funktionshindrade deltagare utan egen försörjningsförmåga, samt för andra utsatta grupper t.ex hemlösa. Webbformuläret stängs kl. 23:59 den 31/1.

 

Ansökningsperiod: 1 juli- 15 september:

Alla övriga ansökningar om bidrag till föreningar och organisationer. Verksamheten/ projekten ska börja efter 1/12 samma år.
Bidrag ska då även sökas för läger under vinter/vår (perioden 1/12- 30/4).
Webbformuläret stängs kl. 23:59 den 15/9.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Till webb-ansökan ska bilagor i pdf-format bifogas

 

     Ansökan ska innehålla:

 • Sökandens e-postadress (dit svar skall skickas) och postadress,
 • Organisationsnummer,
 • Uppgifter om det ändamål som bidrag söks för,
 • Sökt belopp mm,
 • Uppgifter om den person i organisationen som lämnar ansökan med kontaktuppgifter,
 • Stadgar för organisationen
 • Verksamhetsberättelse, den senast fastställda ska vara elektroniskt signerad av styrelsens alla ordinarie ledamöter. Se FAQ nedan.
 • Ekonomiskt bokslut, detaljerad med balans- och resultaträkning. Årsredovisning kan användas.
 • Revisionsberättelse, den senast fastställda ska vara elektroniskt signerad av revisorn/revisorerna. Se FAQ nedan.
 • Information om under vilken tidsperiod som den verksamhet för vilken bidrag söks planeras att pågå
 • Budget, detaljerad, som visar alla kostnader och intäkter för den planerade verksamheten
 • Fullständig redovisning av andra bidrag, beviljade och sökta
 • NY! Er hemsideadress och/eller sökväg till annan social media där tydlig och aktuell information om er verksamhet finns.
 • Organisation som tidigare beviljats anslag från Åhlén-stiftelsen måste ha inlämnat redovisning för detta för att en ny ansökan skall behandlas.
 • Ansökan som inte inkommer komplett enligt ovan via vår webb-ansökan inom ansökningstiderna kommer inte att behandlas.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

ÅTERRAPPORTERING AV TIDIGARE BEVILJADE BIDRAG - (ej för medicinska ärenden)

Alla bidrag ska återrapporteras till Åhlén-stiftelsen, så snart som aktiviteten/projektet/lägret är slutfört,
För bidrag beviljade på hösten senast 30/11 året efter.
För bidrag beviljade på våren senast 31/1 året efter.

Organisation som tidigare beviljats bidrag från Åhlén-stiftelsen, ett år före eller tidigare år måste ha lämnat in återrapportering senast 14 dagar före sista ansökningsdag, för att en ny ansökan skall kunna behandlas.
Stiftelsen kommer granska återrapporteringen och en godkänd sådan är en förutsättning för att nytt bidrag till sökanden ska kunna beviljas.

I er återrapportering vill vi ha en fullständig redogörelse för alla intäkter/utgifter för den verksamhet/projekt/läger som ni beviljats bidrag till.
Vi vill också att ni utförligt berättar hur ni genomförde verksamheten/projektet/lägret.OBS! All återrapportering skall göras via denna länk:

https://secure.webforum.com/handelsbankenstiftelsetjanst/issues/publicform/8f2f965a-d5d0-4056-bdd5-f35a127dc72d

För att skicka in återrapportering krävs identifiering med egen BankID. Autentisering sker mot vår partner Webforum.

I första hand bör den som har sökt och rekvirerat bidraget återrapportera det. Om det inte är möjligt ska den som återrapporterar ingå i styrelsen eller vara anställd i organisationen. Denne ska vara sökbar på er hemsida. Det är även viktigt att ni anger varför en annan person återrapporterar.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR:

 

Vår verksamhet/projekt påbörjas i september. Kan vi söka bidrag 1/7- 15/9?

Nej, ni måste lämna en ansökan för era aktiviter året före 1/7- 15/9. Gäller det läger under perioden 1/5- 30/11 ska bidrag sökas under perioden 1/12- 31/1.


Vi sökte och fick bidrag i våras. Måste vi återrapportera det innan höstens ansökan lämnas in?

Om verksamheten är genomförd måste den återrapporteras innan höstens ansökan lämnas in. Men om den inte är genomförd så lämnas återrapporteringen in så snart som den har genomförts. Dock senast 15/4 året efter.

Vi sökte och fick bidrag i höstas. Måste vi återrapportera det innan vårens ansökan lämnas in?

Om verksamheten är genomförd måste den återrapporteras innan vårens ansökan lämnas in. Men om den inte är genomförd så lämnas återrapporteringen in så snart som den har genomförts. Dock senast 15/12 året efter.


Kan vi söka på hösten både för aktiviteter på våren och för sommarläger?

Nej, ni måste lämna en ansökan på hösten för era aktiviter på våren (till 30/4) och en ansökan i vinter för sommarläger. Se ansökningstider ovan.


NY! - Vi har inte vår senaste verksamhetsberättelse och revisionsberättelse elektroniskt signerade. Hur gör vi då?

Ni måste elektroniskt signera er senaste verksamhetsberättelse eller årsredovisning. Styrelsens samtliga ordinarie ledamöter signerar pdf-filen med sitt eget BankID så att spårbarhet för handlingarna uppstår. Vi gör inga undantag för det. Är det så att ni ändå lämnar in en verksamhetsberättelse som inte är elektroniskt signerad så stängs er ansökan. För revisionsberättelser är det på samma satt att revisorn/revisorerna måste elektroniskt signera de med sitt eget BankID.
Ett exempel på en gratistjänst för elektronisk signering är:
https://elektronisksignering.se/ Välj "Signera flera" där.


Vi behöver rusta upp våra lokaler inför sommarlägret. Hur gör vi då?

Ni söker på hösten för renoveringskostnaderna och på vintern för de direkta kostnaderna för lägret.

 

Kan vi söka anslag för att kunna producera en barnbok?

Nej, det kan ni inte. Våra anslag måste gå direkt till vård av/utbildning för barn/ungdomar. Se ovan.

 

Kan vi söka medel för ett ungdomsläger i Danmark?

Nej, vi beviljar bara medel till aktiviteter och läger som sker i Sverige.

 

Kan vi söka medel för att bjuda in ungdomar från andra länder till läger som anordnas i Sverige?

Nej, vi beviljar bara medel som kommer barn och ungdomar som lever i Sverige till del.

 

Vi vill anordna ett läger under hösten kommande år. När ska vi söka anslag?

Ni ska söka under ansökningstiden för sommarläger 1/12-31/1. Bara läger under vintern/våren (15/12- 30/4) ska sökas på hösten (ansökningstid: 1/7-15/9)

 

Vi vill anordna ett läger på våren. När söker vi då?

Om lägret börjar från 1/5 eller senare, så söker ni under perioden 1/12- 31/1. Om lägret börjar tidigare måste ni lämna ansökan 1/7- 15/9.


Vi vill investera i vår anläggning för vår sommarlägerverksamhet. När söker vi då?

Eftersom vårens ansökningar är enbart för direkta kostnader för sommar/höstläger, så söker ni bidrag för sådana under höstens ansökningsperiod.

______________________________________________________________________________________________________________________

Johan Petter Åhlén

1879 - 1939

KONTAKTA STIFTELSEN